Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 803/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Węgrowie z 2017-10-04

Sygn. akt I C 803/17 upr.

UZASADNIENIE

Powód (...) w G. złożył w dniu 13 czerwca 2017 r. pozew żądając rozpoznania sprawy w postępowaniu upominawczym i zasądzenia od pozwanego J. C. na rzecz powoda kwoty 211,59 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. (k. 2-3).

Powód swoje roszczenie uzasadnił faktem przejęcia od (...) S.A. z siedzibą w W. wierzytelności z tytułu umowy o świadczenie usług z dnia 08 stycznia 2011r. (k. 2-3).

Referendarz sądowy stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. (k. 24). Sprawa została wpisana do rep. C i skierowana na rozprawę.

W piśmie procesowym z dnia 25 sierpnia 2017r. pozwany oświadczył, iż powództwa nie uznaje i wnosi o jego oddalenie oraz zasądzenie wszelkich ewentualnych kosztów procesu. Podniósł jednocześnie zarzut przedawnienia wskazując, iż umowa z (...) S.A. została rozwiązana w dniu 30 września 2013r., zaś powództwo w tej sprawie wpłynęło w 2017r., a więc po upływie 3 - letniego okresu przedawnienia. (k. 27).

W dniu 08 września 2017r. wpłynęło do Sądu pismo procesowe pełnomocnika powoda, w którym pełnomocnik cofnął powództwo przeciwko pozwanemu bez zrzeczenia się roszczenia oraz wniósł o zwrot opłaty sądowej od pozwu. (k. 36).

Na rozprawie w dniu 13 września 2017 r. stawił się pozwany, który powództwa nie uznał i wnosił o jego oddalenie. Jednocześnie podtrzymał zarzut przedawnienia roszczenia zgłoszony w piśmie procesowym. Wnosił o merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. (k. 41).

Sąd Rejonowy ustalił co następuje:

Jak wynika z pozwu przedmiotowa wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez pozwanego w dniu 08 stycznia 2011r. z wierzycielem pierwotnym (...) Sp. z o.o. w W. Umowy o świadczenie usług.

Powyższa umowa została rozwiązana w dniu 30 września 2013r. (fakt przyznany przez pozwanego).

Pierwotny wierzyciel wystawił na rzecz pozwanego dokumenty księgowe: dnia 17 marca 2014r. notę obciążeniową nr (...) na kwotę 50,00 złotych z terminem płatności 31 marca 2014r. (k. 11), dnia 17 września 2013r. dokument sprzedaży nr (...) na kwotę 65,99 złotych z terminem płatności 24 września 2013r. (k. 12) i dnia 13 sierpnia 2013r. dokument sprzedaży nr (...) na kwotę 55,99 z terminem płatności 20 sierpnia 2013r. (k. 14).

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż w dniu 05 września 2017r. pełnomocnik powoda cofnął powództwo bez zrzeczenia się roszczenia, jednak Sąd na podstawie art. 203 § 4 k.p.c. uznał cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia za niedopuszczalne, sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego i zmierzające do obejścia prawa.

Należy wskazać, iż załączone do pozwu dokumenty nie pozwalają na uznanie żądania powoda za uzasadnione.

Przede wszystkim z akt sprawy nie wynika, skąd powód czerpie uprawnienie do występowania z roszczeniem wobec pozwanego. Do pozwu nie dołączono bowiem umowy pierwotnej łączącej pozwanego z wierzycielem pierwotnym.

W związku z czym należało stwierdzić brak legitymacji procesowej czynnej (...) w G. do występowania w sprawie w charakterze powoda.

Ponadto zdaniem Sądu podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia jest w pełni zasadny. Ze wskazań samego powoda oraz pozwanego wynika, iż umowa z pozwanym została rozwiązana z dniem 30 września 2013 r. (k. 27). Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 118 kc, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Niewątpliwie roszczenie wobec pozwanego związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem uznać nalży, iż w sprawie niniejszej przedawniło się ono po upływie 3 lat, tj. 30 września 2016r. Ponadto termin płatności najpóźniej wystawionej noty obciążeniowej oznaczony był na dzień 31 marca 2014r. Skoro powództwo zostało wniesione do Sądu 13 czerwca 2017 r. w ocenie Sądu zarzut przedawnienia roszczenia został podniesiony skutecznie.

Wprawdzie na tym etapie postępowania zgoda pozwanego na umorzenie postępowania nie jest konieczna. Natomiast Sądowi z urzędu wiadomo, iż nagminnie praktykowane jest to, że firmy nabywające wierzytelności wnoszą wielokrotnie sprawy dotyczące tego samego żądania, nawet w sprawach wcześniej umorzonych bez zrzeczenia się roszczenia, do różnych sądów, na co obecne przepisy pozwalają. W przedmiotowej sprawie materiał dowodowy pozwala jednoznacznie przyjąć, iż powództwo podlega oddaleniu. Dlatego umorzenie postępowania bez zrzeczenia się roszczenia zdaniem Sądu zmierza do obejścia prawa.

W związku z powyższym powództwo zostało oddalone. Wobec faktu, iż pozwany nie przedstawił, że poniósł jakiekolwiek koszty procesu, Sąd o kosztach nie orzekł.

/SSR Anna Chemycz/

Za zgodność z oryginałem:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kulicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Węgrowie
Data wytworzenia informacji: